top of page

Cum obțin pensie de urmaș

Atenție: Informațiile oferite sunt simplificate și au titlu informativ!
Beneficiari ai pensiei de urmaș sunt:


- copilul/copiii defunctului,

- soțul supraviețuitor.


1) Copiii pot primi pensie de urmaș:


- până la16 ani, dacă nu își continuă studiile,

- până 26 ani, dacă iți continuă studiile,

- pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit până la împlinirea vârstei de 16 ani, respectiv 26 de ani.

- la începutul fiecărui an școlar (după împlinirea vârstei de 16 ani) vor prezenta adeverința de elev/student la casa teritorială de pensii de care aparțin până la dat de 1 octombrie, în caz contrar pensia se suspendă),


Copiii pot pot cumula pensia de urmaș cu alte venituri.


În cazul orfanilor de ambii părinți, cuantumul pensiei de urmaș se stabilește prin însumarea drepturilor

de pensie de urmaș, calculate după fiecare părinte.


2) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș în unele condiții, precum:


- indiferent vârstă și de durata căsătoriei, pentru o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut;


- indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut;


- dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, indiferent de vârstă;


- soţul supravieţuitor are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut - până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani;


- are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare,

dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani;


- dacă durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puțin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaș cuvenit soțului supraviețuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus;


- dacă are pensie proprie la data decesului poate alege (cum este mai avantajos) între pensia sa sau pensia care I s-ar cuveni de pe urma defunctului.


DOCUMENTE NECESARE OBȚINERE PENSIE DE URMAȘ


Se depun la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a persoanei îndreptățite la

acordarea pensiei de urmaș:


-  cerere sau modelul de la casa teritorială de pensii de la domiciliul pesoanei îndreptățite

să beneficieze de pensie;

- certificat de naștere al copilului și, după caz, cartea de identitate, original  şi copie;

- decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original), după caz;

- decizia de pensie/talonul de plată a pensiei, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea

de pensionar (copie);

- adeverinţa de studii (elev sau student), în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani, în original;

 - actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de

pensionar (copie);

- copie FIAM (Formularul de înregistrare a accidentului de muncă), pentru decesul cauzat de accident de

muncă;

- copie BP2 (Fișa de declarare a cazului de boală profesională) şi copie certificat medical constatator al

decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională.

Dacă susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar se depun şi următoarele documente:

- carnetul de muncă (original si copie);

- carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);

- carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);

- alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată (de la fiecare

angajator dacă au fost mai mulți angajatori);

- livretul militar (original şi copie);

- diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte

durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

- dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ

universitar din străinătate;

- adeverinţe privind:- sporurile cu caracter permanent;

- stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă, grupa a II a de muncă, în original

- stagiile de cotizare realizate în alte sisteme de asigurări sociale, neintegrate în

sistemul public, în original;


Orice alte documente prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de

pensie.


PLATA PENSIEI DE URMAȘ:


- dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, pensia se plătește din

prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă persoana decedată era pensionar, la

data decesului;

- pensia se plătește de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de

zile de la această dată, dacă persoana decedată nu era pensionar, la data decesului;

- de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30

de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei care îndeplineşte condiţiile

prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului;

- de la data înregistrării cererii în situaţia în care cererea a fost depusă cu depăşirea termenului

de 30 de zile.

!!!!! Drepturile de pensie se plătesc lunar, titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei

căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor sau, după caz, mandatarului desemnat

prin procură specială.

Plata pensiei se face:

- prin mandat poştal, la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie;

- în cont curent sau cont de card la una din băncile cu care Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat

convenţii pentru plata drepturilor de pensie (vezi aici listă bănci…..).

 

! PLATA PENSIEI DE URMAŞ SE SUSPENDĂ dacă:


- soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit;

- soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă

pensie,

- la cererea pensionarului, începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

- pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de

reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă pensia se plăteşte de către celălalt stat;

- pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu se prezintă la revizuirea medicală

obligatorie sau la convocarea instituțiilor de expertiză medicală

- pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu mai urmează programele recuperatorii,

întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale;

- pensionarul urmaş, încadrat în gradul I sau II, realizează venituri lunare:

      a. în baza unui contract individual de muncă;

      b. în baza unui raport de serviciu;

      c. din activități expres prevăzute de lege.

  - copilul pensionar de urmaş, încadrat în gradul III de invaliditate realizează venituri lunare :

      a. în baza unui contract individual de muncă;

      b. în baza unui raport de  serviciu;

      c. din activități expres prevăzute de lege (cum ar fi: activități în funcţii elective sau sunt numiți în cadrul

autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi ca membri cooperatori

într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti

- copilul beneficiar al pensiei de urmaş cu vârsta mai mare de 16 ani, dar până la 26 de ani daca

nu face dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, situație în care

plata pensiei se suspendă cu 1 octombrie a anului în curs;Comments


Stiri de top

Postările vor apărea în curând
Rămâi pe recepție...
bottom of page