top of page

Tot ce trebuie să știi despre cartea ta de identitate

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE


-TAXA CARTE DE IDENTITATE: 7 LEI

-TAXA CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE (valabilă1 an): 1 LEU


- se achită fie la:

- sediul Serviciului pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa,

- structura de taxe şi impozite din cadrul primăriei localităţii la nivelul căreia funcţionează serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor,

- prin altă modalitate stabilită de autoritatea publică locală.


Termen de valabilitate a cărții de identitate:


- 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani;

- 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani;

- 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani;

- nelimitat, după împlinirea vârstei de 55 de ani.


- Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, iar actul de identitate se eliberează titularului.

- Cererea pentru eliberarea actului de identitate sau ridicarea actului de identitate se poate face și pe bază de procură specială, autentificată la un notar public sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care se află solicitantul.

- Procura trebuie să cuprindă în mod obligatoriu scopul pentru care a fost eliberată:

-depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau

- ridicarea actului de identitate.


DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII

(CÂND PERSOANA FIZICĂ NU DEȚINE TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE):


- cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- 3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;

- documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţă;

- dovada achitării contravalorii cărţii de identitate provizorii.

-Termen de valabilitate a cărții de identitate: 1 an


DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE

LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

-cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal;

-certificatul de naştere;

-actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu;

- certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi;

- dovada achitării contravalorii actului de identitate. - 7 LEI

Termen de valabilitate a cărții de identitate: 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani.


PRECIZĂRI:


- minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal,

- dacă părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

- dacă minorul fost încredinţat prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi și locuieşte statornic la celalalt părinte, se va solicita (la ghişeu) declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

- dacă părintele la care minorul va avea domiciliul solicită schimbarea domiciliului, minorul trebuie să își schimbe domiciliul odată cu acesta.

- dacă părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau la misiunea diplomatică a României din statul în care părintele se află.DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE

DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI


- cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- certificatul de naştere;

- declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei alte persoane din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului (declarația se dă/se completează la ghișeu)

- dovada adresei de domiciliu sau adresei de reşedinţă

- dovada achitării contravalorii actului de identitate - 7 LEI


Termenul de valabilitate a cărții de identitate:


- 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani;

- 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani;

- nelimitat, după împlinirea vârstei de 55 de ani.
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA

SCHIMBAREA DOMICILIULUI


- cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- actul de identitate;

- certificatul de naştere;

- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;

- certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă, după caz;

- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;

- dovada adresei de domiciliu sau adresei de reşedinţă

- dovada achitării contravalorii actului de identitate – 7 lei

Termen de valabilitate a cărții de identitate

- 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani;

- 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani;

- nelimitat, după împlinirea vârstei de 55 de ani.
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR


- cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- actul de identitate, în cazul deteriorării;

- certificatul de naştere;

- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;

- certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă, după caz;

- dovada adresei de domiciliu sau adresei de reşedinţă

- un document oficial cu fotografie de dată recentă - permis de conducere sau paşaport pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în Registrul Național de Evidență a Persoanei;

- dovada achitării contravalorii actului de identitate – 7 lei

Termen de valabilitate a cărții de identitate

- 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani;

- 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani;

- nelimitat, după împlinirea vârstei de 55 de ani.
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA

SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR


- cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- actul de identitate;

- certificatul de naştere;

- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;

-certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă, după caz;

- dovada adresei de domiciliu sau adresei de reşedinţă

- dovada achitării contravalorii actului de identitate – 7 lei

Termen de valabilitate a cărții de identitate

- 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani;

- 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani;

- nelimitat, după împlinirea vârstei de 55 de ani.DOCUMENTE NECESARE ELIBERĂRII CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE


- cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- certificatul de cetăţenie română:

- în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani:

- certificatul de cetăţenie română sau, după caz, cu certificatul de naştere românesc al minorului,

- certificatul de cetăţenie al unuia dintre părinţi;

- certificatele de stare civilă româneşti ale solicitantului (certificat de naştere şi, după caz, de căsătorie),

- certificatele de naștere ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii;

- certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă, după caz;

- dacă solicitantul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ poate prezenta certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

- dovada adresei de domiciliu sau adresei de reşedinţă

- un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identităţii: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin;

- documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, după caz;

- dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Termen de valabilitate a cărții de identitate

- 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani;

- 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani;

- nelimitat, după împlinirea vârstei de 55 de ani.DOCUMENTE NECESARE ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA


- cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;

- certificatul de naştere;

- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;

- certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă, după caz;

- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;

- dovada adresei de domiciliu sau adresei de reşedinţă

- paşaportul românesc valabil sau expirat sau certificatul de cetăţenie română;

- actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine;

- dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Termen de valabilitate a cărții de identitate

- 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani;

- 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani;

- nelimitat, după împlinirea vârstei de 55 de ani.


DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI


- cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;

- actul de identitate al solicitantului;

- dovada adresei de reşedinţă


DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/REȘEDINȚĂ SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE:


1) contract de vânzare cumparare dacă solicitantul este proprietarul imobilului


2) dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, se va depune declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de actul cu care face dovada spațiului pe care îl deține.


- găzduitorul se va prezenta împreună cu solicitantul la momentul depunerii cererii (va prezenta actul de identitate în original);

- dacă găzduitorul nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, acesta poate da o declarație de primire în spaţiu:

- la notarul public, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate, sau

- în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate, sau

- la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente cu cel mult 6 luni înainte de depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate (declarația se va depune tradusă şi legalizată).


3) dacă solicitatntul nu poate prezenta un contract de vânzare – cumpărare sau o declarație scrisă de luare în spațiu, se vor depune următoarele documente:

- declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului (pentru minori declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali) și

- nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată,


4) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol;


5) extrasul de carte funciară, obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.


6) Pentru persoanele internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de servicii publice cu cazare sau în centre educative li se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa instituţiei sau a centrului respectiv.

- dovada adresei de domiciliu sau de reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau serviciului ori a persoanei abilitate de acesta.


Comments


Stiri de top

Postările vor apărea în curând
Rămâi pe recepție...
bottom of page